Dofinansowanie PROSUMENT

PROSUMENT - dofinansowanie przez narodowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

FORMY DOFINANSOWANIA
1. Udostępnienie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek,
2. Udostępnienie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA
1. Dofinansowanie ze środków udostepnionych przez NFOŚiGW udzielane jest w formie pożyczki, łącznie z dotacją i wynosi 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia , w tym w formie dotacji:
a) do 15% dofinansowania dla instalacji, o których mowa w ust. 7.5 pkt 2 lit. a, b, c, a w okresie lat 2014 - 2015 do 20% dofinansowania,
b) do 30% dofinansowania dla instalacji, o których mowa w ust. 7.5 pkt 2 lit. d, e, f, a w okresie lat 2014 - 2015 do 40% dofinansowania.

2. W przypadku instalacji, o ktorych mowa w ust. 7.5 pkt 4, udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych w pkt 1 lit. a) - b), odpowidnio do rodzaju instalacji , proporcjonalnie do ich mocy znamionowej.

3. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji , o której mowa w  ust. 7.5 pkt 2, na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi:
a) 100 tys. zł. - w przypadku osoby fizycznej (za wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz),
b) 300 tys. zł. - w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdym przypadku dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz.

4. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji , o której mowa w  ust. 7.5 pkt 4, na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi:
a) 150 tys. zł. - w przypadku osoby fizycznej (za wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz),
b) 450 tys. zł. - w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdym przypadku dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz.

5. Jeżeli instalacja składa się z kilku urządzeń mogących pracować samodzielnie, koszt kwalifikowany każdego z urządzeń wytwarzających energię ( wraz z instalacjami pomocniczymi) nie może być niższy niż 20% łącznych kosztów kwalifikowanych instalacji.

6. Poziom maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla każdego rodzaju instalacji określa pkt III załącznika nr 3 do programu.

WARUNKI DOFINANSOWANIA
1. Warunki udostępniania środków przez NFOŚiGW poszczególnym WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek wraz z dotacją:
a) WFOŚiGW sklada wniosek o udostępnienie środków na udzielanie pożyczek wraz z dotacją na łączną kwotę nie mniejszą nia 1 tys. zł.

2. Warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym:
a) procedura naboru i wyboru wniosków o udzielenie dofinansowania odbywa się zgodnie z zawartą pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW umową, na podstawiw której następuje udostępnienie środków,
b) pożyczka wraz z dotacją na realizację przedsięwzięcia udzielana jest przez WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW,
c) oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 1%,
d) maksymalny okres finansowania pożyczki wynosi 15 lat od daty planowanej pierwszej wyplaty transzy pozyczki,
e) maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy od daty zawarcia z WFOŚiGW umowy o dofinansowanie,
f) pożyczki udzielane w ramach programu nie podlegają umorzeniu,
g) dofinansowaniu nie podlegają instalacje zakończone przed dniem złożenia w WFOŚiGW wniosku o dofinansowanie,
h) warunkiem wypłaty środków pożyczki będzie przedłożone w WFOŚiGW przez benefocjemta końcowego umowy z wybranym wykonawcą, zawierającej m.in.:
- zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta,
- potwierdzenie przez wykonawcę spełnienia wszystkich kryteriów programu priorytetowego,
- określenie przez wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii,
- odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia instalacji. 

BENEFICJENCI
Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Beneficjentami końcowymi są:
1. Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie.

2. Wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

3. Spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Przez "dysponowanie" nieruchomością należy rozumieć:
a) prawo własności ( w tym współwłasność),
b) użytkowanie wieczyste.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ
1. Wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

2. Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej:
a) żródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
b) pompy ciepła -  o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
c) kolektory słoneczne -  o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
d) systemy fotowoltaiczne -  o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
e) małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
f) mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

luxury replica watches

3. Szczegółowe wymagania techniczne dla instalacji okreslone są w załączniku nr 3 do programu.

4. Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:
a) więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub
b) więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej,
wymienione w pkt 2 lit. a) - f), przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

5. Przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolnostojący albo samodzielną częśc domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej przez osobę fizyczną posiadająca prawo do dysponowania nim (prawo własności, współwłasność lub użytkowanie wieczyste), w tym również prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie.

6. Przez budynek mieszkalny wielorodzinny należy rozumieć budynek zarządzany przez wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe.

KOSZTY KWALIFIKOWANE
1. Pożyczka wraz z dotacją może być wykorzystana wyłącznie na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Koszty te obejmują projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, spełniających kryteria udziału w programie okreslone w załączniku nr 3 do programu.

2. Szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowanych dla każdego rodzaju instalacji znajduje się w załączniku nr 3 do programu.

3. Wymaganym elementem instalacji są liczniki niezbędne do prawidłowego prezentowania danych o wielkości produkcji ciepła lub energii elektrycznej ze źrodeł odnawialnych, o ile koniecznośc ich instalacji wynika z załącznika nr 3 do programu.

4. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent końcowy ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT.

5. Okres kwalifikowalności kosztów trwa od 01.01.2014r. do 31.12.2020r., z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej.

DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM ZE WNIOSKIEM O POŻYCZKĘ WRAZ Z DOTACJĄ:
1. Projekt instalacji, o którym mowa w ust. 9.1, zawierający w szczególności:
a) schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jesli instalacja licznika wynika z wymagań określonych w załączniku nr 3),
b) opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń ( w tym: moc, sprawność, uzysk),
c) kosztorys,
d) potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem okreslonym przez NFOŚiGW, sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej.

2. Dokumenty potwierdzające zgodności projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną, o których mowa w pkt II załącznika nr 3.

3. Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie.

4. Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.