Szamba biologiczne

Epoka tradycyjnego najczęściej nieszczelnego szamba przemija nieodwracalnie. Budownictwo jednorodzinne realizowane na terenach nieskanalizowanych wymaga nowoczesnych ekologicznych systemów dla rozwiązania problemu ścieków.

Oczyszczalnie SOTRALENTZ pojawiły się w Polsce jako jedyne z pierwszych. Wśród użytkowników oraz fachowców cieszą się niezmienna opinią bezkonkurencyjncyh zarówno od strony technicznej i skuteczności działania.

1. Drenaż rozsączający w gruncie przepuszczalnym

2. Kopiec filtracyjny (przy wysokim poziomie wód gruntowych)

3. Filtr piaskowy o przepływie pionowym (grunt nieprzepuszczalny)

4. Instalacja o przepływie powyżej 5.0 m3/d

Dobór sposobu oczyszczania ścieków zależy od lokalnych warunków gruntowo-wodnych, topografii działki oraz charakteru i wielkości obiektu i powinien każdorazowo opierać się o analizę czynników, takich jak:

- ukształtowanie terenu
- przepuszczalność gruntu
- poziom zwierciadła wód gruntowych (pomiędzy drenażem rozsączającym a max. poziomem wód gruntowych musi być zachowana odlegość min. 150 cm)
- odległość urządzeń od obiektów budowlanych (studnia, budynek, itp.) oraz granicy działki
- zakładaną liczbę użytkowników
- możliwość zrzutu oczyszczonych ścieków - istnienie ew. powierzchniowego odbiornika ścieków (rów melioracyjny, rzeka)