Systemy fotowoltaiczne

FOTOWOLTAIKA jest technologią umożliwiającą produkcję energii elektrycznej ze światła słonecznego.

System fotowoltaiczny, to instalacja która wyposażona jest w odpowiednią grupę urządzeń umożliwiających wykorzystanie energii wyprodukowanej w modułach fotowoltaicznych.

                                          

Moduł fotowoltaiczny definiowany jest jako urządzenie służące do przemiany światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną.

Wyróżniamy 5 etapów produkcji modułów fotowoltaicznych:

1. etap produkcji SUROWCA (krzemu krystalicznego)
2. etap odlewania surowca w BLOKI
3. etap piłowania oraz cięcia - powstają WAFLE
4. etap domieszkowania wafli, dodawania kontaktów oraz tworzenia OGNIW
5. etap łączenia ogniw w MODUŁY - enkapsulacja

Moduły fotowoltaiczne standardowo stosuje się :

- do produkcji prądu na potrzeby własne
- do komercyjnego wytwarzania energii elektrycznej

 

Inwerter fotowoltaiczny znajduje się w samym sercu systemu fotowoltaicznego. Jest najlepszym rozwiązaniem do przetwarzania energii elektrycznej DC (napięcie stałe), wyprodukowanej przez moduły fotowoltaiczne, na energię elektryczną AC (napięcie zmienne). Urządzenie to spełnia kluczową rolę w systemie fotowoltaicznym, ponieważ jest najważniejszym ogniwem łączącym panele fotowoltaiczne (elektrownię) z akumulatorami i/lub odbiornikami.

Oferujemy szeroki wybór inwerterów fotowoltaicznych o mocy od 1 kW do 1 mW.


Rozróżniamy następujące rodzaje układów fotowoltaicznych PV:

1. Kryterium podziału: prąd i napięcie znamionowe:
- odbiorniki zasilane prądem stałym DC, przy ich napięciu znamionowym 12V; 24V; 48V
- odbiorniki zasilane prądem zmiennym AC, przy ich napięciu znamionowym 230V; 400V

2. Kryterium podziału: współpraca z siecią elektroenergetyczną (ee):
- układy autonomiczne, wyspowe (odizolowane od sieci ee), przy ich napięciu znamionowym 12 - 48V DC; 230 - 400V AC; współpracują z innymi źródłami OZE, np. wiatrakami
- układy sprzężone z siecią ee, przy ich napięciu znamionowym 230 - 400V AC; współpracują z innymi źródłami OZE, np. wiatrakami
-  systemy zasilania gwarantowanego, przy ich napięciu znamionowym  230 - 400V AC; współpracują z innymi źródłami OZE, np. wiatrakami
- układy sprzężone z siecią ee, przy ich napięciu znamionowym 6kV AC – 110kV AC; współpracują z innymi źródłami OZE, np. wiatrakami.

3. Kryterium podziału: układy sprzężone z siecią elektroenergetyczną - nie wymagające wystąpienia o wydanie koncesji na wytwarzanie prądu elektrycznego (założenie - produkcja energii elektrycznej w układzie PV nie przewyższy potrzeb własnych gospodarstwa. Nie sprzedajemy – nie występujemy o koncesję):
- układy autonomiczne, przy ich napięciu znamionowym 230 – 400V AC. Układy te są odizolowane od sieci elektroenergetycznej.
Korzyścią dla inwestora jest podłączenie bez konieczności uzgodnienia układu z zakładem elektroenergetycznym oraz czas realizacji inwestycji. Minusy dla inwestora to cena oraz fakt, iż nadwyżka wyprodukowanej energii jest marnowana.
- układy sprzężone z siecią ee, przy ich napięciu znamionowym 230 – 400V AC. Układy te są wpięte w sieć
elektroenergetyczną.
Korzyścią dla inwestora jest lepsza cena w porównaniu z układami autonomicznymi oraz możliwość rozbudowy układu. Minusem natomiast jest montaż po uzgodnieniu układu PV z zakładem elektroenergetycznym.

4. Kryterium podzału: układy sprzężone z siecią elektroenergetyczną - wymagające wystąpienia o koncesję na wytwarzanie prądu elektrycznego ( założenie - otwieramy działalność gospodarczą polegającą na produkcji prądu elektrycznego):
- układy sprzężone z siecią ee, przy ich napięciu znamionowym 230 – 400V AC. Następuje tu produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne gospodarstwa a także sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej.
Korzyścią dla inwestora jest możliwość rozbudowy układu, dodatkowy dochód ze sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej oraz dodatkowy dochód ze sprzedaży certyfikatów zielonej energii. Obecnie w Polsce, jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla inwestora. Do wad tych układów można zaliczyć montaż po uzgodnieniu układu PV z zakładem elektroenergetycznym jak również, w przypadku większych układów PV, 3-fazowych, montaż po zakończeniu prac projektowych i otrzymaniu pozwolenia na budowę.
- układy sprzężone z siecią ee, przy ich napięciu znamionowym 6 kV AC – 110kV AC. Sa to elektrownie słoneczne, w których produkuje się energię elektryczną na sprzedaż.
Wśród korzyści dla inwestora można wymienić dochód ze sprzedaży energii elektrycznej, dochód ze sprzedaży certyfikatów zielonej energii oraz możliwość negocjacji cen. Minusem dla inwestora może okazać się montaż po zakończeniu prac projektowych i otrzymaniu pozwolenia na budowę.

schemat produkcji i przepływu energii elektrycznej w elektrowniach fotowoltaiczych